St. Elizabeth Ann Seton - Wichita, KS

Christmas Break

SCHOOL DISMISSES AT NOON ON WEDNESDAY, 12/20/17.

CLASSES RESUME ON WEDNESDAY, 1/3/18.

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR!