St. Elizabeth Ann Seton - Wichita, KS

Thanksgiving Break

NO SCHOOL - Monday, 11/20 - Friday, 11/24

HAPPY THANKSGIVING!